Generalforsamling 2019

Kalundborg den 18. februar 2019

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Kalundborg Billard Club`s bestyrelse indkalder hermed til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler i Tømmeruphallen

Mandag den 25. Marts 2019. kl. 19:00

Dagsorden iflg. Lovene

     1. Valg af dirigent

     2. Formandens beretning

     3. Fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent

     4. Valg af bestyrelse 

På valg er:

Formand. Arne Pedersen
Turneringsleder. Jesper Sørensen
2. Bestyrelsesmedlemmer (Torben Fuglsang & Mogens Godsk )
1. Bestyrelsessuppleant (Ole T. Larsen)
2. Revisorer (Flemming Jensen & Jan Nygård )
1. Revisorsuppleant (Bjarne Larsen )

5. Turneringslederens beretning

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Paul Sørensen.